Půjčovna

Leader Fox AWALON 29″ dámskéLeader Fox AWALON 29″ pánskéZapůjčení obou kol
1 den800,- Kč800,- Kč1400,- Kč
Víkend (Pá-Ne)1 600,- Kč1 600,- Kč2800,- Kč
Týden (7dní)zdarmazdarma

1) Vybraný model si rezervujte na tel. čísle: , e-mailu: .
2) Při zapůjčení je nutné předložit platný osobní doklad s fotografií. Nájemce může být pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
3) Následuje podepsání smlouvy o pronájmu a složení vratné kauce ve výši 50% prodejní ceny kola.
4) Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.
5) Právo používat zapůjčené elektrokolo má pouze osoba uvedená ve smlouvě o pronájmu.
6) Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.
7) Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem. Nájemce je povinen při používání elektrokola dodržovat platné právní předpisy a řídit se jimi. Ani za případné následky z porušení povinností nenese pronajímatel odpovědnost.
8) Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu.
9) Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce neprodleně pronajímateli cenu elektrokola uvedenou ve smlouvě.
10) V případě poškození zapůjčeného elektrokola má pronajímatel právo použít zálohu k úhradě vzniklé škody.
11) Elektrokolo musí být vráceno pronajímateli v čistém stavu. V případě vrácení znečištěného kola je účtován poplatek za vyčištění 500 Kč.
12) Nájemce zcela a bez výhrad souhlasí se smluvními podmínkami pro zapůjčené elektrokolo. Připojuje svůj podpis a datum.

1. Elektrokolo je jízdní kolo osazené elektromotorem a vybavené dle přílohy č.13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. a splňující specifikaci dle normy ČSN 15194:2009.

2. K uzavření nájemní smlouvy je oprávněná pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.

3. Pronajímatel elektrokola je akceptován pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů s fotografií nájemce a to bezpodmínečně platným občanským průkazem a druhým platným osobním dokladem v podobě platného cestovního pasu , nebo řidičského průkazu.

4. Po podpisu smlouvy a převzetí předmětu nájmu přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za předmět nájmu jakož i škod na vlastním i cizím majetku a zdraví z důvodu používání předmětu nájmu a to až do okamžiku vrácení předmětu pronajímateli.

5. K pronájmu elektrokola je nutné podepsat smlouvu o nájmu, předávací protokol ke každému elektrokolu, akceptovat půjčovní řád na kterém je nutný podpis nájemce a složit zálohu (kauci) ve výši 8 000,- Kč za každé jedno elektrokolo.

6. Nájemce je povinen si elektrokolo převzít s tím,že se seznámí s jeho ovládáním a ověří si technický stav pronajímaného předmětu před podpisem předávacího protokolu, kde podepíše text „ bez závad „ Nájemce není oprávněn převzít kolo s technickou závadou, pokud zjistí drobné poškození nemající vliv na bezvadný provoz předmětu nájmu ( poškrábání, atd. ) ,uvede jej do předávacího protokolu.

7. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu, jakož i s jeho základní údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování, transport. atd.

8. Nájemce si je vědom, že jízda na pronajatém elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.

9. Nájemce podpisem předávacího protokolu přebírá veškerou výše uvedenou odpovědnost za všechny předměty nájmu včetně příslušenství.

10. Dle smlouvy o nájmu se nájemce zavazuje vrátit předmět nájmu omytý, zbavený prachu a špíny. Pokud tak neučiní, bude mu účtován poplatek nad rámec stanoveného nájmu ve výši 150,- Kč včetně DPH za každé znečištěné elektrokolo a tato částka se odečte z vratné zálohy.

11. Předmět nájmu není určen k tažení přídavných vozíků a není konstruován pro jízdu osob mladších 15ti let. 

12. Při nedodržení předem stanoveného termínu vrácení elektrokola včetně příslušenství je nájemce povinen zaplatit nájemné za dobu prodlouženého držení předmětu nájmu včetně penále, které je specifikované v nájemní smlouvě. Dlužné nájemné bude odečteno ze zaplacené vratné zálohy.

13. Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů hradí nájemce aktuální cenu předmětu uvedenou v předávacím protokolu. Nájemce si je vědom, že předmět nájmu není pronajímatelem pojištěn.

14. V případě zráty či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně na nejbližší policii ČR a rovněž pronajímateli telefonicky, nebo emailem.

15. Nájemce je povinen si před zrakem předávajícího vyzkoušet správné nasazení baterie, kdy správné provedení probíhá tak, že zámek je zamknut a zasunutím baterie dojde k hlasitému cvaknutí mechanického zámku. Následně je potřeba se přesvědčit, že baterii nelze vysunout. 

16. Nájemce je povinen při přepravě elektrokola na střeše automobilu, popřípadě jiného nosiče, vyjmout baterii.

17. Nájemce v případě pádu či havárie je povinen prohlídnout stav elektrokola a při jakýmkoli zjištění poškození, které by mělo vliv na bezpečnost, již dále nepoužít elektrokolo k další jízdě. Toto neprodleně ohlásit Pronajímateli.

18. Nájemce je oprávněn v případě píchnutí provést opravu duše. Toto provede na svůj náklad.

19. Nájemce si může libovolně nastavit výšku sedla, přičemž musí dodržet minimální zasunutí sedlovky do rámu, respektive sedlovka musí být zasunuta do rámu nejméně 5 cm.

20. V případě poškození předmětu nájmu nájemce souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené s opravou poškozeného předmětu bude použita vratná záloha (kauce). Pokud částka opravy přesáhne hodnotu zálohy, nájemce je povinen uhradit vícenáklady ve lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

21. Nájemní řád je nedílnou součástí písemné „Nájemní smlouvy o podnikatelském nájmu věcí movitých„ a svým podpisem se Nájemce zavazuje dodržovat Nájemní řád v jeho plném rozsahu.

Nájemce, dne ……………
Jsem plně seznámen a akceptuji veškerá ustanovení Půjčovního řádu.

Smlouva o nájmu movité věci 2021

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI
(§ 2201 NOZ)

Jméno/firma …………………..
r.č./IČ: ……………
se sídlem  ………………………..
na straně jedné (dále jen jako „pronajímatel“)

a

Jméno/firma
se sídlem …………………
IČ: …………………………..
na straně druhé (dále jen jako „nájemce“)
I.
 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ………………….,  a zavazuje se přenechat tuto nezuživatelnou movitou věc k dočasnému užívání nájemci, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli níže sjednané nájemné.
II.
 Pronajímatel přenechává předmět nájmu na dobu určitou, počínaje dnem ……………., do ………………… 

Předmět nájmu byl předán nájemci pronajímatelem při podpisu této smlouvy a současně s tím byl vyhotoven mezi smluvními stranami předávací protokol, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

V předávacím protokolu je zaznamenán technický stav věci (počet km, poškození, pokud půjde například o automobil). Společně s předmětem nájmu převzal nájemce ………………………. (například návody k obsluze, příslušenství, doklady o technické způsobilosti apod.).
III.
 Nájemné bylo mezi smluvními stranami sjednáno ve výši ………………. ,- Kč (slovy …………….. korun českých) měsíčně. Nájemné se platí měsíčně pozadu a to vždy k …. dni měsíce následujícího od převzetí předmětu nájmu nájemcem.
IV.
 Pro případ prodlení nájemce s vrácením pronajaté movité věci sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši …….,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

(Smluvní pokuta by měla býtvyšší než je poměrná část nájemného připadající rozpočtem na jeden den pronájmu;alternativně: Tím není dotčeno právo pronajímatele na úhradu nájemného v poměrné části měsíčního nájemného sjednaného v čl. III. této smlouvy za každý den prodlení).
V.
 a) Povinnosti pronajímatele

Nájemní smlouva pronajímatele zavazuje:

– přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu

– udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k tomu užívání, pro který byl pronajat

– zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu

– provádět ostatní údržbu předmětu nájmu a její nezbytné opravy

Pronajímatel neodpovídá za vady, o kterých v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a které nebrání užívání věci, zejména za vady uvedené v předávacím protokolu, který je přílohou této smlouvy. Pronajímatel nemá právo během nájmu o své vůli pronajatou věc měnit. Alternativně: Pronajímatel má právo během nájmu věc vyměnit za jinou věc tak, aby byl naplněn účel této smlouvy pouze v těchto případech :…………..  (například servisní prohlídka, vyžádá-li si věc orgán státní moci apod.) a nájemce je povinen takovou náhradní věc přijmout, pokud má stejné, nebo účelu smlouvy odpovídací vlastnosti. Za účelu smlouvy odpovídající vlastnosti vymíněné nájemcem se považují …………………… (např. vozidlo kombi, diesel nebo sekačka se záběrem 90 cm apod.)

b) Práva a povinnosti nájemce

Práva nájemce:

– oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou je povinen odstranit pronajímatel, a ten tak neučiní bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného, nebo může sám provést opravu a požadovat po pronajímateli náhradu účelně vynaložených nákladů. V případě, že vada bude zásadním způsobem ztěžovat užívání nebo ho znemožní zcela, má nájemce právo na prominutí nájemného, nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce má právo započíst si to, co může podle předchozího ustanovení žádat od pronajímatele, až do výše nájemného za jeden měsíc; je-li doba nájmu kratší, až do výše nájemného. Neuplatní-li nájemce právo podle předchozího ujednání do šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel jeho opožděné uplatnění.

– trvá-li oprava vzhledem k době nájmu dobu nepřiměřeně dlouhou, nebo ztěžuje-li oprava užívání věci nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného podle doby opravy a jejího rozsahu

– jedná-li se o takovou opravu, že v době jejího provádění není možné věc vůbec užívat, má nájemce právo, aby mu pronajímatel dočasně poskytl k užívání jinou věc, nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby

– v případě, že nájemce ohrozí v jeho nájemním právu třetí osoba nebo způsobí-li třetí osoba nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám

– nájemce má právo provést změnu předmětu nájmu jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, a to na svůj náklad. Pokud však dojde změnou věci k jejímu zhodnocení, je povinen se pronajímatel s nájemcem vyrovnat při skončení nájmu podle míry zhodnocení. Provede-li však nájemce změnu věci bez předchozího souhlasu pronajímatele, je povinen předmět nájmu uvést do původního stavu, jakmile ho o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Povinnosti nájemce:

– užívat věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému, a platit nájemné dle této smlouvy

– provádět běžnou údržbu předmětu nájmu 
(Zde se doporučuje uvést, co je běžnou údržbou exaktně, tedy například. Výměna provozních kapalin, spotřebního materiálu, pokud by šlo například o zapůjčení křovinořezu se sekacím drátem, který se spotřebuje apod.)

– oznámit pronajímateli, že věc má vadu, kterou je povinen odstranit pronajímatel, a to ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit mohl

– ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání věci

– uplatní-li třetí osoba vlastnické nebo jiné právo k věci nebo žádá-li třetí osoba vydání nebo vyklizení věci, je nájemce povinen to pronajímateli písemně oznámit; požádá-li o to, je pronajímatel povinen mu poskytnout ochranu. Neposkytne-li pronajímatel nájemci dostatečnou ochranu, může nájemce nájem vypovědět bez výpovědní doby. Bude-li nájemce rušen v užívání věci nebo jinak dotčen jednáním třetí osoby, má právo na přiměřenou slevu nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli včas oznámil.

– oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní, za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Vzniknou-li nájemci takovou činností pronajímatele obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má právo na slevu z nájemného.

– pojistit předmět nájmu …………..
VI.
 Nájemce může zřídit třetí osobě k věci užívací právo jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Pokud tuto povinnost poruší, bude to považováno za hrubé porušení nájemcových povinností způsobujících pronajímateli vážnější újmu. V případě souhlasu pronajímatele lze podnájem zřídit třetí osobě jen na dobu nájmu věci. Umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.

Alternativně: Nájemce není oprávněn zřídit třetí osobě užívací právo.
VII.
 Změní-li se vlastník předmětu nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Strana nemá právo vypovědět nájem jen proto, že se změnil vlastník věci.
VIII.
 Při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže věc zanikla nebo se znehodnotila. Při odevzdání věci je nájemce oprávněn oddělit si a vzít si vše, co do věci vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně její užívání. 

Zanikne-li věc během doby nájmu, nájem skončí. Zanikne-li věc během doby nájmu zčásti, má nájemce právo buď na přiměřenou slevu z nájemného, anebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Bude-li nájemce užívat věc takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení věci, vyzve ho pronajímatel, aby věc užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Výzva vyžaduje písemnou formu a musí být nájemci doručena. Neuposlechne-li nájemce této výzvy, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Bude-li však hrozit naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzve k nápravě.

Pronajímatel má právo postupovat stejně, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích, nezaplatí-li nájemce nájemné ani do splatnosti příštího nájemného.

Tento nájem může pronajímatel vypovědět jen v těchto případech:
– ……………………………    
– ……………………………

Tento nájem může nájemce vypovědět jen v těchto případech:
– ……………………………     
– ……………………………

(pouze u dlouhodobých pronájmů)

Výpovědní doba je shodná pro oba účastníky a činí tři měsíce, přičemž výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
IX.
Závěrečná ustanovení

 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V ……………….. dne ……………….

………………………………….                                                      ………………………………..
pronajímatel                                                                            nájemce


Příloha: Předávací protokol

V případě pronájmu vozidel, která jsou určena k provozu na pozemních komunikacích, se doporučuje přidat do smlouvy ustanovení:

Nájemce bere na vědomí a zavazuje se uhradit pronajímateli veškeré sankce, které budou v souvislosti s provozem vozidla po dobu pronájmu uloženy správním nebo jiným orgánem za porušení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.

CykloGaráž
5.0
Based on 7 reviews
powered by Facebook
Marcela Dokoupilová
Marcela Dokoupilová
2020-09-23T12:41:18+0000
Spokojenost po všech stránkách. Rychlá domluva, skvělý servis, svoz od-do domu ... kola seřízena pro celou rodinu,... dokonce i 20 let starý "kousek" znovu šlape "jako hodinky" 🙂 Není co vytknout, v případě potřeby se na vás znovu a rádi obrátíme.read more
Martin Kozel
Martin Kozel
2020-08-05T13:36:47+0000
Skvělý přístup, potřeboval jsem na rychlo(hned druhý den) opravit hydraulické brzdy, i přes hodně práce se mi snažil... maximálně vyhovět, pomoci a neodpalkoval me jako většina servisů. I když jsem nakonec problém vyřešil sám, za jednání a ochotu si tu kladnou recenzi 100%zasloužíread more
Pavlína Kalendová
Pavlína Kalendová
2020-06-25T19:44:22+0000
Super rychlá komunikace. Servis a ochota na jedničku! Mohu jen doporučit. Příští servis bude zase zde.
Petra Králová
Petra Králová
2020-06-04T17:49:10+0000
skvělý přístup k zákazníkovi. dovoz nového mazlíčka až domů.moc děkuji za kolo přesně podle mých představ :)určitě... znovu navštívíme, až budeme vybírat další kolo do rodiny 🙂read more
Míla Nykodemová
Míla Nykodemová
2020-05-25T22:52:09+0000
Bezchybný servis kola, praktické rady při nákupu doplňků a pro další údržbu a použití. Nebyl problém se časově... přizpůsobit a služba odvoz/ dovoz kola domů je skvělý nápad, který ušetří starosti. Určitě můžu doporučitread more
Diana Krečmarová
Diana Krečmarová
2020-05-20T15:39:21+0000
Perfektní služba odvoz/dovoz až pod nos + rychlá oprava + výborná komunikace + dodržení termínu i ceny. Diky a určitě... brzy na viděnou!read more
Vladimíra Rýdlová
Vladimíra Rýdlová
2019-09-16T05:51:15+0000
Když chceš krásný výlet mít, dej si kolo seřídit, do Jirkovi garáže,on to všechno dokáže!!!Ps: levné, rychlé,... pohodlné - velká spokojenost 👍read more
Veronika Vanická
Veronika Vanická
2019-08-05T20:06:51+0000
Se službou jsem naprosto spokojena. Profesionální přístup, velmi rychle vyřízený servis, časová flexibilita a jako... bonus příznivé ceny. Doporučuji.read more
Věrka Olex
Věrka Olex
2019-07-13T10:51:11+0000
Naprosto perfektní servis. Na bicyklu opraveno vše, i něco navíc. Vše doladěno do detailu. Skvělá komunikace. Jsem... maximálně spokojená a všem doporučuji.read more
Tomáš Malý
Tomáš Malý
2019-07-09T10:46:37+0000
skvěly napad, sluzba vyzvednuti v miste bydliste je neuveritelne pohodlna, generalka kola probehla na vybornou
Jakub Skalský
Jakub Skalský
2019-06-18T19:44:40+0000
✔️super komunikace a přístup ✔️možnost vyzvednutí kola v místě bydliště✔️časová flexibilita🔝doporučuji!!!
Markéta Houžvičková Pospíšilová
Markéta Houžvičková Pospíšilová
2019-06-18T19:25:03+0000
Je to originalní, pohodlné, skvělá služba, bez práce, spolehlivé, příjemné jednání, na konci spokojený biker....... Super....read more
Nikola Bartuňková
Nikola Bartuňková
2019-06-13T10:12:38+0000
Jsem opravdu spokojena jak s opravou kola, tak cenou a rychlosti, za jakou bylo opraveno. Velmi prijemne jednani. Take... bych vyzdvihla odvoz/privoz kola primo domu!read more
Next Reviews